......................................................    ประวัติความเป็นมา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่ 184 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 249 กิโลเมตร  ถนนนครสวรรค์–พิษณุโลก (กม.10-11) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม ลงวันที่ 22 มกราคม 2522

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์  เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม 1 ใน 10 แห่งที่จัดตั้งตามประกาศนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ ตามนโยบาย  ปีเกษตรกร ของรัฐบาล ซึ่งทำให้วันที่ 22  มกราคม  ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ในการจัดตั้งนั้น ส่วนงานจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายบรรโลม ภุชงกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายสมศักดิ์  เหลาภักดี ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์  จำนวน 2 แปลง  เนื้อที่รวม 1,385 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ดังนี้

  • แปลงที่ 1 บึงน้ำใส เนื้อที่ 743 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา
  • แปลงที่ 2 บึงปลัง  เนื้อที่ 641 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา

ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้มอบให้คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ที่มี นายปิฏะ  บุญนาค รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นประธาน  พิจารณาความเหมาะสม คณะกรรมการได้สำรวจพื้นที่และพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและตรงตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์  ต่อมาเมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2522  กรมอาชีวศึกษาได้ตั้งให้   นายเล็ก  ปานแย้ม เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนแรก ในเวลาต่อมา

วิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอน วันแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2525

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนิน  ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์ ในการเป็นองค์ประธานในงานพิธีเปิดการประชุมวิชาการสมาชิกองค์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  ครั้งที่ 8 ในการเสด็จครั้งนี้ ทรงปลูกต้นมะม่วง ส้มโอ  และขนุน  บริเวณงานฟาร์มไม้ผลของวิทยาลัยฯ

ปีการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในวิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์  และกำหนดให้จัดการเรียนการสอนนอกภาคเกษตรกรรม เป็นครั้งแรก     4 สาขา  คือ  สาขาวิชาช่างยนต์  ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ      ประเภทวิชาพณิชยกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช  2539 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยฯ  เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ และกำหนดให้ดำเนินการโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต    ตามหลักการเรียนฟรี  อยู่ประจำ ทำโครงการ  สำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สภาพพื้นที่  เดิมเป็นพื้นที่บึงทำให้มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี วิทยาลัยฯได้มีการสูบน้ำออกและมีการขุดเป็นสระเพื่อทำการเก็บกักน้ำเพื่อให้ทำประโยชน์ และนำดินที่ขุดมาถมเพื่อปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารและคันดินกั้นโดยรอบ

ลักษณะดิน เป็นดินราชบุรี ชุด 4 เนื้อเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุและโปแตสเซียมสูง มีความลาดเท 0-1 เปอร์เซนต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป้ายเขียนข้อความ

......................................................................

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย