พบครูที่ปรึกษา
ผังโครงสร้างครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2559
นางทัศนีย์  สยนานนท์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • นางสาวบัวคำ  คงสะโต                ระดับชั้น ปวช.1/1
 • นายนพวงค์  เพชรสุวรรณ             ระดับชั้น ปวช.1/2
 • นายอำนาจ  รัตนดอนดี                ระดับชั้น ปวช.1/3
 • นางกฤษณา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง      ระดับชั้น ปวช.1/4
 • นางสุภัทรา  แก้วเจริญ                 ระดับชั้น ปวช.2/1
 • นางพรพรรณ  กลิ่นหอม               ระดับชั้น ปวช.2/2
 • นางทัศนีย์  สยนานนท์                 ระดับชั้น ปวช.2/3
 • นางสาวนิภาพรรณ  ต่อสติ             ระดับชั้น ปวช.2/4
 • นางชวนพิศ  ชวนประสงค์             ระดับชั้น ปวช.2/5
 • นายสุปรัชญา ประดา                   ระดับชั้น ปวช.3/1
 • นางดารารัตน์  พูลทอง                 ระดับชั้น ปวช.3/2
 • นางวราภรณ์  จดจำ                     ระดับชั้น ปวช.3/3
 • นายจะเล สินหมี่                         ระดับชั้น ปวช. อศกช.
 • นายพิสิษฐ์  วิทยา                       ระดับชั้น ปวช.ทวิภาคี บ้านแก่ง
 • นายศมรัตน์  บุญยศ                     ระดับชั้น ปวช.ทวิภาคี  โคกเดื่อ
 • นางเฉลี่ย  เจริญคง                      ระดับชั้น ปวส.1 พืชศาสตร์
 • นายเสถียร  ยิ่งดำนุ่น                    ระดับชั้น ปวส.1 สัตวศาสตร์
 • นางสาวกฤษณา  บุญศิริ                ระดับชั้น ปวส.2 พืชศาสตร์
 • นายพรโรจน์  เจษฎาบัณฑิต           ระดับชั้น ปวส.2 สัตวศาสตร์

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย