ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ส่วนงานต่างๆภายในฝ่าย

แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 • นายอนุชิต เอกลัคนารัตน์
  • หัวหน้าแผนกวิชา
 • นางสาวบัวคำ  คงสะโต
 • นายสุปรัชญา  ประดา
 • นางเรืองรุ่ง  แข็งแรง
 • สิบเอกมงคล  สาหร่าย
 • นางดารารัตน์  พูลทอง
 • นายจะเล สินหมี่
 • นายมัทะ  ธิหล้า
 • นางเฉลี่ย  เจริญคง
  • หัวหน้าแผนกวิชา
 • นางพรพรรณ   กลิ่นหอม
 • นายวิชัย  เกตุถาวร
 • นางสุภัทรา  แก้วเจริญ
 • นางสาวกฤษณา  บุญสิริ
 • นายพิสิฐษ์  วิทยา
 • นางสาววริษฐา ศุกรรัศมี
 • นายพรโรจน์  เจษฎาบัณฑิต
  • หัวหน้าแผนกวิชา
 • นายสุรชัย  โค้วสุวรรณ
 • นายอนุกูล  ชังชั่ว
 • นายเสถียร ยิ่งดำนุ่น
 • นายมงคล  แก้วเจริญ
 • นายนพวงค์ เพชรสุวรรณ
 • นางสาวประภาพร ทองอร่าม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร แผนกวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาอุตสาหกรรม
 • นายอำนาจ รัตนดอนดี
  • หัวหน้าแผนกวิชา
 • นายชาญชัย  ศรีเจริญ
 • นางทัศนีย์  สยนานนท์
  • หัวหน้าแผนกวิชา
 • นางชวนพิศ  ชวนประสงค์
 • นางกฤษณา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 • นางศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์
 • นางวราภรณ์  จดจำ
 • นายวสันต์  จตุรทิศ
  • หัวหน้าแผนกวิชา

 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานวัดผลประเมินผล
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด
  • งานห้องสมุด
  • งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 • งานอาชีวระบบทวิภาคี
 • งานสื่อการเรียนการสอน

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...............................................................................................................

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย