งานบุคลากร

  1. แนะนำ เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

  2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษาและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

  3. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

  5. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

  6. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

  7. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

  8. จัดทำคำสั่งไปราชการอบรมสัมมนาหรืออบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย