งานเอกสารการพิมพ์

  1. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

  2. จัดลำดับความสำคัญของหนังสือราชการ หรือเอกสารต่างๆที่จะพิมพ์ก่อนหลัง เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์

  3. ประสานงานให้การบริการหน่วยงานอื่นๆ ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

  4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเอกสารการพิมพ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกำหนดของสถานศึกษา

  5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย