งานฝึกอบรมระยะสั้น

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับแผนกวิชา ชุมชนภายนอก และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

  2. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ชุมชน บุคคลทั่วไป และสถานประกอบการ

  3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ชุมชน บุคคลทั่วไป และสถานประกอบการ เป็นต้น

  4. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

  5. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ การประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

  6. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

  7. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  8. จัดทำปฏิทินงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย