งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

  1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาในโครงการ อศ.กช.

  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกงาน การวัดผล ประเมินผลและวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

  3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย