งานควบคุมภายใน

  1. วางและรับผิดขอบการดำเนินการ จัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา

  2. ตรวจติดตามมาตรการ การกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน

  3. รายงานการปฏิบัติงานทุกๆ สิ้นปี หรือตามที่กำหนด

  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย