งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

  1. สร้างผู้ประกอบการใหม่และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ

  2. เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้มแข็ง

  3. พัฒนานวัตกรรมและนำไปประกอบกิจการเชิงพาณิชย์

  4. เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ

  5. จัดทำผลิตภัณฑ์หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์

  6. เสริมสร้างผู้ประกอบการโดยใช้โครงการกองทุนตั้งตัวได้

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย