สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

School of Botanical Gardens

องค์ประกอบที่

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพันธุ์ไม้นําเข้าปลูกในโรงเรียน

หลักการ คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรีย์

สาระสำคัญ

การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน จัดให้มีการศึกษาธรรมชาติ สำรวจสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ตามผังพรรณไม้ เพื่อกำหนดชนิด การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงการเลือกวัสดุที่ใช้สำหรับปลูก และจัดทำผัง ภูมิทัศน์แสดงรายละเอียดการจัดหาพรรณไม้ การเพาะปลูก จากนั้นทำการศึกษาพรรณไม้หลังการปลูกโดยการ บันทึกการดูแลรักษา การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย


ลำดับการเรียนรู้

1) ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้

2) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่

3) พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้

4) กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

5) กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก

6) ทำผังภูมิทัศน์

7) จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก

8) ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม

9) ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก


อธิบายลำดับการเรียนรู้

ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้


วัตถุประสงค์

1) เพื่อรู้ข้อมูลของพื้นที่ศึกษาจากผังพรรณไม้

2) เพื่อรู้ธรรมชาติของพรรณไม้


กระบวนการเรียนรู้

1) เรียนรู้ข้อมูลของผังพรรณไม้เดิม

1.1) เรียนรู้พื้นที่ศึกษาจากผังพรรณไม้เช่น ความกว้าง ความยาว ขนาดพื้นที่ศึกษาทั้งหมด เป็นต้น

1.2) เรียนรู้ข้อมูลพรรณไม้ เช่น ชนิดพรรณไม้ จำนวนพรรณไม้ ลักษณะวิสัยพรรณไม้เป็นต้น