สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

School of Botanical Gardens

องค์ประกอบที่

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ

หลักการ รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลายหลาก

สาระการเรียนรู้

การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ทางด้านข้อมูลพื้นบ้าน ข้อมูลพรรณไม้ การสืบค้นข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายนอกและภายใน การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ใน องค์ประกอบส่วนย่อยของพรรณไม้ที่สนใจ และเปรียบเทียบความต่างแต่ละเรื่องกับพืชชนิดเดียวกัน โดยมีการ ตรวจสอบผลงานเป็นระยะ


ลำดับการเรียนรู้

1) ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบตามทะเบียนพรรณไม้

1.1) มีส่วนร่วมของผู้ศึกษา

1.2) ศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน

1.3) ศึกษาข้อมูลพรรณไม้

1.4) สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

1.5) สืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์

1.6) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

1.7) ตรวจสอบผลงานเป็นระยะ

1.8) ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ

2) ศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ

2.1) ศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด

2.2) กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช

2.3) เรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย

2.4) นำข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน

อธิบายลำดับการเรียนรู้

ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบตามทะเบียนพรรณไม้


วัตถุประสงค์

เพื่อรู้ข้อมูลและลักษณะพรรณไม้แต่ละต้นในพื้นที่ศึกษาถูกต้องและชัดเจน


กระบวนการเรียนรู้

1) มีส่วนร่วมของผู้ศึกษา (หน้าปก)

2) ศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (หน้าที่ 1)

3) ศึกษาข้อมูลพรรณไม้(หน้าที่ 2–7)

4) สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

5) สืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์(หน้าที่ 9)

6) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (หน้าที่ 10)

7) ตรวจสอบผลงานเป็นระยะ

8) ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ

ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา)


วัตถุประสงค์

1) เพื่อรู้โครงสร้างภายนอก ภายใน ของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด

2) เพื่อรู้วิธีการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้

3) เพื่อรู้วิธีการเรียนรู้

4) เพื่อรู้วิธีการวิธีการเปรียบเทียบ


กระบวนการเรียนรู้

1) ศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด

1.1) ศึกษาลักษณะภายนอก

1.1.1)สังเกต บันทึกและวาดภาพ ให้ครบทั้งต้น พร้อมระบุส่วนประกอบของพืชศึกษา ในโรงเรียน