สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

School of Botanical Gardens

องค์ประกอบที่

หลักการ รู้สาระ รู้สรุป รู้สื่อ

สาระการเรียนรู้

การรายงานผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ จัดหมวดหมู่ จัดระบบ ข้อมูล และการเขียนรายงานในรูปแบบวิชาการและแบบบูรณา โดยใช้ภาษาสื่อที่กระชับ ได้ใจความ รวมถึง วิธีการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเอกสารแบบบรรยาย แบบศิลปะ และแบบนิทรรศการ เป็นต้น


ลำดับการเรียนรู้

๑) รวบรวมผลการเรียนรู้

๒) คัดแยกสาระสำคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู

๒.๑) วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ

๒.๒) จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน

๒.๓) จัดลำดับสาระหรือกลุ่มสาระ

๓) สรุปและเรียบเรียง

๔) เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน

๔.๑) แบบวิชาการ

๔.๒) แบบบูรณาการ

๕) กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน

๖) เรียนรู้วิธีการรายงานผล

๖.๑) เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ

๖.๒) บรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา

๖.๓) ศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

๖.๔) นิทรรศการ

๗) กำหนดวิธีการรายงานผล


อธิบายลำดับการเรียนรู้

ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู้


วัตถุประสงค์

๑) เพื่อรู้แหล่งเรียนรู้และที่มาของผลการเรียนรู้

๒) เพื่อรู้วิธีการรวบรวมผลการเรียนรู้


กระบวนการเรียนรู้

เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น พื้นที่ศึกษา ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ห้องสมุด เวบไซต์ ฯลฯ ที่รวบรวมผลการเรียนรู้จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน