สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

School of Botanical Gardens

องค์ประกอบที่

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

หลักการ นำองค์ความรู้ ที่เป็นวิทยาการ เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม

สาระสำคัญ

การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การใช้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกข้อมูล รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวมถึง การเผยแพร่องค์ความรู้ การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


ลำดับการเรียนรู้

๑) นำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

๑.๑) จัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

๑.๒) จัดเก็บผลการเรียนรู้

๒) เผยแพร่องค์ความรู้

๒.๑) บรรยาย

๒.๑.๑)สนทนา

๒.๑.๒) เสวนา

๒.๑.๓)สัมมนา/อภิปราย

๒.๒) จัดแสดง

๒.๒.๑)จัดแสดงนิทรรศการ

๒.๒.๒) นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป

๒.๒.๓)จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท

๓) จัดสร้างแหล่งเรียนรู้

๓.๑) จัดแสดงพิพิธภัณฑ์

๓.๒) จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง

๓.๓) จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

(หมายเหตุ : จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ)

๔ ใช้ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนร


อธิบายลำดับการเรียนรู้

ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑ นำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน


วัตถุประสงค์

เพื่อรู้วิธีการนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน


กระบวนการเรียนรู้

๑) เรียนรู้วิธีการนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

๑.๑) วิเคราะห์ความสอดคล้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑.๒) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑.๓) จัดเก็บผลการเรียนรู้ผลงาน จำนวนชิ้นงาน ที่ผู้เรียนแต่ละระดับ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้