ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

  • สาขาวิชา พืชศาสตร์

  • สาขาวิชา สัตวศาสตร์