ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

  • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ